Søk

Hvaler Kulturvernforening

10 april i 1971 møttes flere engasjerte personer hjemme hos familien Utgård på Vesterøy til det som så langt har blitt en 50 år lang og rik reise i arbeidet med Hvalers historie og kulturelle arv.

Selv om det organiserte kulturhistoriske arbeidet på Hvaler går helt tilbake til stiftelsen av Hvaler Historielag i 1928, er vedtaket i påsken 1971 på mange vis et vendepunkt i arbeidet for en egen bygdesamling, et lokalt museum på Nordgården på Spjærøy.

«Kystmuseet må ha tilgang til sjøen»

Gjør vi så et sprang til nitti-tallet, da er bygdesamlingen stort sett på plass på låven, Emilstua, den gamle stenhoggerboligen, er flyttet fra Ødegårdskilen, den gamle frukthagen er satt i stand, flere båter inngår i samlingen og rekken av bygdedager kan telles tilbake til 1974.

Etter hvert vokser det fram et behov for å gi kystmuseet tilgang til sjøen. Med hjelp fra Hvaler kommune ble et 13 mål store område ved Skjeldsbusundet sikret gjennom et makeskifte i 2004 og arbeidet med Brottet amfi kunne starte.  

Brottet amfi blir realisert

De første årene av 2000-tallet faller sammen med planleggingen av 100 års jubileet for unionsoppløsningen fra Sverige i 1905. En spennende idé vokser fram om å lage et industrihistorisk spill og ett av de gamle stenbruddene ble valgt som sted. Gjennom et stort dugnadsengasjement sto Brottet ferdig i 2005.

Museumsreform ga grunnlag for to samarbeidende organisasjoner

2005 er også året med ny museumsreform, noe som bidro til at Kystmuseet nå fikk navnet Kystmuseet Hvaler, som del av Østfoldmuseene https://ostfoldmuseene.no/  med ansvar for Nordgården og samlingene der. Hvaler Kulturvernforenig, som frivillig forening, tok ansvaret for utviklingen av området med Brottet og i tillegg flere kulturhistoriske prosjekter også andre steder på Hvaler. Dette gjelder bl.a.:

  • Etablering av en modell av den optiske telegrafen på Skjeldsbuveten (1814)
  • Restaurering av gamle Brekke skole på Kirkøy
  • Sti og informasjonsprosjekter flere steder i kommunen
  • Modell av Arkimedesskruen og tårn i Arekilen på Kirkøy

Brottet Kystkultursenter vokser fram

Selv om kulturvernforeningens dugnadsfolk er engasjert i flere prosjekter over hele Hvaler, er stor innsats, både praktisk og økonomisk, nå satt inn for å utvikle det sjønære området på Spjærøy, et område som nå er gitt navnet Brottet Kystkultursenter. I tillegg til et moderne teateranlegg med tilhørende garderobeanlegg og utleielokale (Amfigrotta), finner vi følgende innenfor området:

  • Et moderne bryggeanlegg kalt Museumshavna
  • Tre kystledhytter som leies ut i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd https://www.oslofjorden.org/
  • Byssa Strandcafé
  • Et nyoppført Båtbyggeri der det nå bygges en modell av enlosskøyta anno 1860
  • De gamle driftsbygningene fra stenhoggerperioden, bl.a. med den gamle smia

Frivilligheten en viktig «kapital» som utløser betydelig økonomisk støtte

Kulturvernforeningen har en god støtte gjennom sine rundt 250 medlemmer og  15 aktive dugnadsarbeidere i Brottet, og nær det samme antallet på kystmuseet. Frivilligheten er med det vår viktigste «kapital». Dette dugnadsarbeidet har igjen resultert i betydelig økonomisk støtte både fra offentlige myndigheter, herunder Hvaler kommune og fra et bredt næringsliv og sparebankstiftelser.

Utdrag fra kulturvernforeningens vedtekter

«Hvaler Kulturvernforening skal, i samarbeid med Østfoldmuseene, arbeide for å styrke kunnskapen om, og interessen for, Hvalers kultur og historie som del av Norges kystkulturelle arv. Hkvf ser det som sin målsetting å utvikle samarbeidet med andre aktører i regionen for styrket vekt på identitet, kultur og respekt for det naturhistoriske mangfoldet. I dette arbeidet skal arbeidet blant barn og unge vektlegges».

Er du interessert i å delta i dette mangesidige og spennende arbeidet for å sikre Hvalers historie og kulturelle arv, ta kontakt.